Hướng dẫn học WCF của Khoa học tự nhiên

Hình sau mô tả các lớp chủ yếu trong phong cách thiết kế của Windows Communication Foundation (WCF). Chứa ứng dụng trên IIS còn thêm các lợi điểm khác là phục vụ rất có thể nhận các ưu thế của vô số tính năng có sẵn trên IIS, ví dụ IIS rất có thể điều khiển một cách tự động hóa việc tiến hành hay ngừng một phục vụ. Lớp phục vụ thực thi chứa các hành xử sẽ xảy ra trong thời kỳ triển khai của phục vụ, nghĩa là các hành xử thực thi của phục vụ.

Hướng dẫn học WCF của Khoa học tự nhiên

WAS có thể chấp nhận được WCF được kích hoạt một cách tự động hóa khi phân phối tới một máy tính xách tay có chạy WAS. Nhìn một cách tổng thể thì một phục vụ thực chất là một sự kiện. Danh sách các tính năng ở đây không phải là list hoàn toàn, mà chỉ mong muốn là list các tính năng “đỉnh” nhất.

Contract bản tin định nghĩa các phần có trong bản tin sử dụng các giao thức SOAP, và nó có thể chấp nhận được điều khiển sâu hơn tới các phần bên trong bản tin khi có yêu cầu sự cụ thể như vậy. Do vậy nhà phát triển chỉ là quản lý được technology WCF là rất có thể xây dựng các ứng dụng một cách nhanh gọn. Parameter filtering: Khi một bản tin được mang lại một phục vụ, sẽ xảy ra một trong những hành vi dựa trên nội dung phần đầu đề của bản tin.

Lớp bản tin là tập hợp các kênh. Instance behavior: Hành xử thực thể quy tắc xem có bao nhiêu thực thể của phục vụ đó được chạy. 81da479ab0d7&displaylang=en.

WCF có thể chấp nhận được các phục vụ được chứa trong một trong những lớn các thị trường không giống nhau, như Windows NT Services, Windows Forms, và ứng dụng console, và ở trên IIS (Internet Information Server) và WAS (Windows Activation Services). Các cơ chế sẽ gồm có cả những yêu cầu về bảo mật và các ĐK khác cần phải có khi tham gia với cùng một phục vụ. Một thanh toán là một đơn vị của quá trình.